Minister Brouns wil in Vlaanderen versnelling hoger schakelen in de re-integratie van langdurig zieken

Minister Brouns wil in Vlaanderen versnelling hoger schakelen in de re-integratie van langdurig zieken Foto: .
dinsdag, 21 november, 2023

Er zijn momenteel meer dan 250.000 langdurig zieken in Vlaanderen, dat zijn er meer dan er vandaag werkzoekenden zijn. Om bijkomende stappen vooruit te zetten in de re-integratie van mensen met een gezondheidsproblematiek kondigt Vlaams minister van Werk Jo Brouns vandaag in het Jessa ziekenhuis in Hasselt aan dat hij werk maakt van een “Versnellingsplan”. In uitvoering van dat plan wordt vandaag, als eerste actie, een oproep gelanceerd voor organisaties die acties in een welzijns- of zorgsetting kunnen opzetten om personen met gezondheidsuitdagingen vroegtijdig te bereiken om stappen te zetten richting hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. De oproep werd vorige week vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse Regering en stelt voorop minstens 4.000 personen op jaarbasis bijkomend naar VDAB toe te leiden. Er wordt 6 miljoen euro extra middelen voorzien voor een periode van 2 jaar.

Vandaag zijn er meer dan 250.000 langdurig zieken in Vlaanderen, een pak meer dan er werkzoekenden zijn 213.000. Op 100 Vlamingen zijn er vandaag 77 aan het werk, 2 werkloos, en 21 niet-beroepsactief. Van die 21 niet-beroepsactieven zijn er maar liefst 6 arbeidsongeschikt.

Om de re-integratie op de arbeidsmarkt van langdurig zieken te ondersteunen werden al heel wat inspanningen geleverd. Zo werd er vorig jaar een nieuwe raamovereenkomst gesloten tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en VDAB, én werd geëxperimenteerd met innovatieve projecten en methodieken zodat mensen de band met de arbeidsmarkt niet verliezen. Desondanks wordt de vooropgestelde doelstelling om 12.000 zieken per jaar (10.000 in 2023) in een re-integratietraject van VDAB en partners op te starten, (nog) niet behaald. Om een versnelling hoger te schakelen maakt minister Brouns nu werk van een “Versnellingsplan”. Dat plan, waarmee gefocust wordt op een sterke, geïntegreerde en verbindende aanpak, moet tot groter succes leiden.

“Hoewel bij ziekte de eerste aandacht steeds naar het herstel en de gezondheid moet gaan, mogen we een terugkeer naar werkvloer niet als een straf beschouwen. We moeten voorkomen dat mensen de arbeidsmarkt definitief verlaten. De re-integratie van mensen met gezondheidsproblemen is dan ook essentieel, zowel voor de betrokkene als voor onze maatschappij. Er zijn deze legislatuur heel wat inspanningen geleverd om de terugkeer naar werk van langdurig zieken te ondersteunen, maar we merken dat de geleverde inspanningen nog niet de gewenste resultaten opleveren. Om bijkomende stappen vooruit te zetten maken we nu werk van een “Versnellingsplan”, aldus Vlaams minister van Werk Jo Brouns.

Langdurig zieken vroeger bereiken
Het volledige “Versnellingsplan” wordt momenteel afgetoetst met enkele belangrijke belanghebbenden zoals VDAB, de sociale partners en verschillende gespecialiseerde dienstverleners, maar in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt kondigde minister Brouns vandaag al één van de hoofdacties uit dat plan aan.

Er wordt een brede oproep gelanceerd waarmee gespecialiseerde organisaties, acties zullen opzetten om mensen met gezondheidsproblemen in een welzijns- of zorgsetting (bv. ziekenhuis, eerstelijnszone, huisartsenpraktijk,…) te bereiken en te informeren zodat ze op korte termijn concrete stappen kunnen zetten naar werk. De acties moeten gericht zijn op het informeren en motiveren van personen met gezondheidsuitdagingen om zich in te schrijven bij VDAB en de stap naar werk opnieuw te zetten. Het gaat hierbij vooral om personen die niet spontaan opnieuw aan het werk gaan. De acties ronden af wanneer de persoon zich inschrijft bij VDAB. Bij VDAB zal de betrokkene vervolgens de gepaste begeleiding naar werk krijgen of een opleiding kunnen starten.

“Werken tijdens of na ziekte is absoluut niet vanzelfsprekend. Het gaat gepaard met heel wat vragen en twijfels. De rol van een ervaren coach of expert die iemand kan gidsen en die samen met de betrokkene op zoek gaat naar antwoorden is cruciaal. Ik vind het daarom belangrijk dat we de goede praktijken die er vandaag op dat vlak zijn, zoals bijvoorbeeld hier op de oncologieafdeling van het Jessa Ziekenhuis, breed kunnen uitrollen over heel Vlaanderen. Met deze oproep, die één van de kernelementen uit “Versnellingsplan” is, geloof ik dat we die nodige extra stap kunnen zetten om onze doelstellingen te bereiken. Stap voor stap, elk op zijn eigen tempo, gaan we mensen bij de hand nemen om de stap naar werk terug te zetten.”, aldus minister Brouns.

Organisaties kunnen hun projectvoorstel indienen vanaf vandaag, 20 november 2023, tot uiterlijk 18 december 2023. De projecten gaan van start op 1 januari 2024 en zullen 2 jaar lopen. Het is de bedoeling om minsten 4.000 personen op jaarbasis bijkomend naar VDAB toe te leiden en zo bij te dragen aan het streefdoel om vanaf 2024 jaarlijks minstens 12.000 personen in langdurige ziekte terug naar de werkvloer te begeleiden. Er wordt vanuit Vlaanderen 6 miljoen euro vrijgemaakt voor deze oproep.

Meer info: 
Vlaamse Regering
Bron: 
Vlaamse regering